Language of document :

Жалба, подадена на 15 декември 2008 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-102/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя с предмет, от една страна, обезщетение за вредите, претърпени във връзка с преместването на личните му вещи, намиращи се в служебното му жилище в Луанда и, от друга страна, унищожаване на всички документи, свързани с намиращите се у ответника преместени вещи, и връщането на тези вещи на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за несъществуващо ex lege или, при условията на евентуалност, да се отмени решението, с което се отхвърля искането от 1 септември 2007 г. и, доколкото е необходимо, решението, с което се отхвърля жалбата от 20 март 2008 г.,

при необходимост, да се обяви за несъществуваща ex lege или, при условията на евентуалност, да се отмени докладната записка от 18 юли 2008 г.,

да се установи, че на 30 април 2003 г. и на 2 май 2003 г. служители на ответника или негови представители са влезли в служебното жилище на жалбоподателя, против волята му, направили са снимки, съставили са списък на предполагаемите лични вещи на жалбоподателя, направили са оценка на всяка вещ от списъка, влезли са в автомобила на жалбоподателя, взели са личните вещи и автомобила на жалбоподателя, отстранили са жалбоподателя от жилището му и са взели личните му принадлежности,

да се установи и обяви незаконосъобразността на тези действия,

да се осъди ответникът да състави списък, който точно идентифицира всеки отделен документ, свързан с горепосочените факти и да уведоми писмено жалбоподателя за този списък,

да се осъди ответникът да се погрижи за физическото унищожаване на всеки отделен документ и да уведоми жалбоподателя за това унищожаване,

да се осъди ответникът да се погрижи за връщането на жалбоподателя на личните му вещи,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя, като обезщетение за вредите, произтичащи от горепосочените факти, сумата от 722 000 EUR или съответната по-голяма или по-малка сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя лихвите върху сумата от 722 000 EUR, считано от датата на искането - 1 септември 2007 г. до реалното изплащане на тази сума,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя, като обезщетение за вредите, произтичащи от несъставянето на списък на документите и неуведомяването на жалбоподателя за този списък, сумата от 100 EUR на ден или съответната по-голяма или по-малка сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от утре до деня, в който жалбоподателят бъде уведомен за списъка на документите,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя, като обезщетение за вредите, произтичащи от липсата на физическо унищожаване на документите, сумата от 100 EUR на ден или съответната по-голяма или по-малка сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от утре до деня на физическото унищожаване на документите,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя, като обезщетение за вредите, произтичащи от невръщането на личните вещи на жалбоподателя, сумата от 100 EUR на ден или съответната по-голяма или по-малка сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от утре до деня на връщане на вещите,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________