Language of document :

Žaloba podaná dne 15. prosince 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-102/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti žalobce směřující jednak k náhradě škody způsobené v důsledku vystěhování osobního majetku, který se nacházel v jeho služebním bytě v Luandě, a jednak zničení veškeré dokumentace týkající se vystěhovaného majetku v držbě žalované a navrácení uvedeného majetku žalobci.

Návrhová žádání žalobce

prohlásit neplatnost ze zákona, nebo podpůrně zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 1. září 2007, a v nezbytném rozsahu zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 20. března 2008,

v nezbytném rozsahu prohlásit neplatnost ze zákona, nebo podpůrně zrušit sdělení ze dne 18. července 2008,

určit, že zaměstnanci nebo zmocněnci žalované dne 30. dubna 2003 a dne 2. května 2003 proti vůli žalobce vnikli do služebního bytu, pořídili fotografie, vyhotovili seznam přítomných osobních věcí žalobce, provedli ohodnocení každého prvku ze seznamu osobních věcí, vnikli do motorového vozidla žalobce, zmocnili se osobních věcí a motorového vozidla žalobce, a žalobce z bytu a jeho příslušenství vystěhovali,

určit a prohlásit protiprávnost těchto jednání,

uložit žalované, aby vyhotovila seznam, který přesně označí každý jednotlivý prvek dokumentace související s výše uvedenými jednáními a aby uvedený seznam žalobci doručila v písemné formě,

uložit žalované, aby fyzicky zničila každý jednotlivý prvek dokumentace a aby takové zničení oznámila,

uložit žalované, aby žalobci navrátila jeho osobní věci,

uložit žalované, aby žalobci za škodu vyplývající z výše uvedených jednání zaplatila částku 722 000 eur nebo vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená,

uložit žalované, aby žalobci zaplatila úroky z prodlení z částky 722 000 eur, a to od data žádosti ze dne 1. září 2007 do skutečného zaplacení výše uvedené částky,

uložit žalované, aby žalobci jako náhradu škody vyplývající z toho, že nebyl sestaven a oznámen seznam dokumentace, a to od zítřejšího dne do dne, kdy bude seznam dokumentace žalobci oznámen, zaplatila částku ve výši 100 eur denně nebo vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená,

uložit žalované, aby žalobci jako náhradu škody vyplývající z toho, že nebylo provedeno fyzické zničení dokumentace, a to od zítřejšího dne do dne fyzického zničení dokumentace, zaplatila částku ve výši 100 eur denně nebo vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená,

uložit žalované, aby žalobci jako náhradu škody vyplývající z toho, že mu nebyl navrácen majetek, a to od zítřejšího dne do dne, kdy mu majetek bude navrácen, zaplatila částku ve výši 100 eur denně nebo vyšší či nižší částku, o které bude mít Soud za to, že je spravedlivá a přiměřená,

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________