Language of document :

Sag anlagt den 15. december 2008 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-102/08)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning om dels erstatning for den skade, han led i forbindelse med flytningen af hans personlige ejendele, der befandt sig i hans tjenestebolig i Luanda, dels om destruktion af samtlige dokumenter, som Kommissionen er i besiddelse af vedrørende de nævnte ejendele, samt om genindsættelse i besiddelsen heraf.

Sagsøgerens påstande

-    Det fastslås, at Kommissionens afslag på sagsøgerens anmodning af 1. september 2007 er en nullitet, subsidiært annulleres dette afslag samt om fornødent afslaget på hans klage af 18. juli 2008.

-    Om fornødent fastslås det, at notatet af 18. juli 2008 er en nullitet, subsidiært annulleres det.

-    Det fastslås, at Kommissionens tjenestemænd eller befuldmægtigede den 30. april 2003 og den 2. maj 2003 mod sagsøgerens vilje trængte ind i tjenesteboligen, tog fotografier og udfærdigede en liste over sagsøgerens formodede personlige ejendele, anslog værdien af hver genstand på denne liste, trængte ind i sagsøgerens køretøj, bemægtigede sig sagsøgerens personlige ejendele og køretøj og bortviste sagsøgeren fra boligen og dennes tilknyttede lokaler.

-    Det fastslås, at den pågældende adfærd var ulovlig.

-    Kommissionen tilpligtes at udfærdige en liste indeholdende en nøjagtig beskrivelse af hver enkelt genstand, der figurerer i de dokumenter, der blev udfærdiget i forbindelse med ovennævnte hændelser, samt at fremsende denne liste til sagsøgeren ved anbefalet post.

-    Kommissionen tilpligtes fysisk at destruere hvert enkelt dokument og underrette sagsøgeren om denne tilintetgørelse.

-    Kommissionen tilpligtes at genindsætte sagsøgeren i besiddelsen af hans ejendele.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 722 000 EUR eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten anser for ret og rimeligt, for den skade, der blev forvoldt ved ovennævnte hændelser.

-    Kommissionen tilpligtes at betale renter af ovennævnte beløb fra datoen for anmodningen, dvs. den 1. september 2007, til betalingen sker.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 100 EUR dagligt for den skade, der forvoldes ved den manglende udarbejdelse og meddelelse af listen over dokumenter fra i morgen og indtil den dag, hvor denne liste meddeles sagsøgeren eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 100 EUR dagligt for den skade, der forvoldes ved den manglende fysiske destruktion fra i morgen og indtil den dag, hvor denne destruktion finder sted, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 100 EUR dagligt for den skade, der forvoldes ved den manglende genindsættelse i besiddelsen af sine ejendele fra i morgen og indtil den dag, hvor dette sker, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________