Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 15. decembrī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-102/08)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Trifase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, pārvedot viņa personīgās lietas no viņa dienesta dzīvokļa Luandā [Luanda], un, otrkārt, iznīcināt visus atbildētājas rīcībā esošos ar pārvesto īpašumu saistītos dokumentus un atgriezt šo īpašumu prasītājam.

Pamati un galvenie argumenti

atzīt juridiskā pamata neesamību, vai pakārtoti - atcelt, lēmumu, ar kuru noraidīts 2007. gada 1. septembra lūgums un tiktāl, ciktāl nepieciešams - lēmumu, ar kuru noraidīta 2008. gada 20. marta sūdzība;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt juridiskā pamata neesamību vai pakārtoti - atcelt 2008. gada 18. jūlija ziņojumu;

apstiprināt, ka 2003. gada 30. aprīlī un 2. maijā atbildētājas darbinieki vai pārstāvji iegāja prasītāja dzīvesvietā pretēji viņa gribai, uzņēma fotogrāfijas, sagatavoja sarakstu ar prasītājam šķietami piederošajām mantām, novērtēja katru šajā sarakstā esošo priekšmetu, iekļuva prasītājam piederošajā transportlīdzeklī, paņēma prasītājam piederošās personīgās lietas un transportlīdzekli, kā arī izlika prasītāju no viņa dzīvesvietas un atņēma viņam piederošo aprīkojumu;

apstiprināt un atzīt, ka šāda rīcība ir pretlikumīga;

uzlikt atbildētājai pienākumu sagatavot sarakstu, precīzi identificējot katru lietas materiālos ietverto dokumentu, kam ir nozīme saistībā ar iepriekš minētajiem faktiem, un rakstveidā paziņot prasītājam par šo sarakstu;

uzlikt atbildētājai pienākumu iznīcināt visus lietas materiālos ietvertos dokumentus un paziņot par to prasītājam;

uzlikt atbildētājai pienākumu atdot prasītāja personīgās lietas;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 722 000 vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu tiesa atzītu par taisnīgu, kā kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts iepriekš minēto faktu rezultātā;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam procentus par šo summu, sākot no 2007. gada 1. septembrī iesniegtā lūguma līdz faktiskai summas EUR 722 000 apmērā samaksai;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam 100 euro dienā vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu tiesa atzītu par taisnīgu, kā kompensāciju par kaitējumu, kas radies dēļ tā, ka nav sagatavots dokumentācijas saraksts un prasītājam nav paziņots par šo sarakstu, sākot no rītdienas līdz dienai, kad par šo sarakstu tiek paziņots prasītājam;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam 100 euro dienā vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu tiesa atzītu par taisnīgu, kā kompensāciju par kaitējumu, kas radies, neiznīcinot dokumentāciju, sākot no rītdienas un līdz dienai, kad dokumentācija tiek iznīcināta;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam 100 euro dienā vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu tiesa atzītu par taisnīgu, kā kompensāciju par kaitējumu, kas radies, neatdodot prasītājam viņa personīgās lietas, sākot no rītdienas un līdz dienai, kad viņa personīgās lietas tiek atgrieztas;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________