Language of document :

Žaloba podaná 15. decembra 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-102/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej jednak k náhrade škody spôsobenej v dôsledku vysťahovania osobného majetku, ktorý sa nachádzal v jeho služobnom byte v Luande, a jednak k zničeniu celej dokumentácie týkajúcej sa vysťahovaného majetku v držbe žalovanej a vráteniu uvedeného majetku žalobcovi

Návrhy žalobcu

určiť neplatnosť ex lege alebo subsidiárne zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 1. septembra 2007 a v nevyhnutnom rozsahu zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 20. marca 2008,

v nevyhnutnom rozsahu určiť neplatnosť ex lege alebo subsidiárne zrušiť oznámenie z 18. júla 2008,

určiť, že zamestnanci alebo splnomocnenci žalovanej 30. apríla 2003 a 2. mája 2003 proti vôli žalobcu vnikli do služobného bytu, vyhotovili fotografie a zoznam prítomných osobných vecí žalobcu, vykonali ohodnotenie každého prvku zo zoznamu osobných vecí, vnikli do motorového vozidla žalobcu, zmocnili sa osobných vecí a motorového vozidla žalobcu a žalobcu z bytu a jeho príslušenstva vysťahovali,

určiť protiprávnosť tohto konania,

uložiť žalovanej povinnosť, aby vyhotovila zoznam, ktorý presne označí každý jednotlivý prvok dokumentácie súvisiacej s vyššie uvedenými konaniami, a aby uvedený zoznam doručila žalobcovi v písomnej forme,

uložiť žalovanej povinnosť, aby fyzicky zničila každý jednotlivý prvok dokumentácie a aby takéto zničenie oznámila,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi vrátila jeho osobné veci,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi za škodu vyplývajúcu z vyššie uvedeného konania zaplatila sumu 722 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú a primeranú,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi zaplatila úroky z omeškania zo sumy 722 000 eur, a to odo dňa žiadosti z 1. septembra 2007 do skutočného zaplatenia vyššie uvedenej sumy,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi ako náhradu škody vyplývajúcu z toho, že nebol zostavený a oznámený zoznam dokumentácie, a to od zajtrajšieho dňa do dňa, keď bude zoznam dokumentácie žalobcovi oznámený, zaplatila sumu vo výške 100 eur denne alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú a primeranú,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi ako náhradu škody vyplývajúcu z toho, že nebolo vykonané fyzické zničenie dokumentácie, a to od zajtrajšieho dňa do dňa fyzického zničenia dokumentácie, zaplatila sumu vo výške 100 eur denne alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú a primeranú,

uložiť žalovanej povinnosť, aby žalobcovi ako náhradu škody vyplývajúcu z toho, že mu nebol vrátený majetok, a to od zajtrajšieho dňa do dňa, keď mu majetok bude vrátený, zaplatila sumu vo výške 100 eur denne alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú a primeranú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________