Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 17. decembrī - Petrilli/Komisija

(lieta F-100/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Petrilli, Grottammare (Itālija) (pārstāvji - J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar ko nosaka prasītāja dzīvesvietu, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 16. septembra lēmumu, ar kuru Iecēlejinstitūcija noraidījusi prasītāja dzīvesvietas Itālijā noteikšanu;

tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, atcelt iespējamo Komisijas lēmumu, ko tā varētu būt pieņēmusi procedūrā pēc sūdzības iesniegšanas, ko prasītājs bija iesniedzis pēc jaunu pierādījumu paziņošanas;

piespriest Komisijai no summām, kuras jāmaksā pamatojoties uz pensiju korekcijas koeficienta Itālijai retroaktīvu piemērošanu, skaitot no 2007. gada 1. jūlija, samaksāt procentus, kuri aprēķināti pamatojoties uz tolaik piemērojamo ECB galvenajiem refinansēšanas darījumiem noteikto likmi, kurai pieskaitīti divi punkti;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________