Language of document :

Žaloba podaná 17. decembra 2008 - Petrilli/Komisia

(vec F-100/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Petrilli (Grottammare, Taliansko) (v zastúpení: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu týkajúceho sa určenia miesta hlavného pobytu žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 16. septembra 2008, ktorým menovací orgán zamietol určiť hlavný pobyt žalobcu v Taliansku,

ak je to potrebné, zrušiť prípadné rozhodnutie, ktoré by Komisia mohla prijať o ďalšom konaní o sťažnosti podanej žalobcom v nadväznosti na predloženie nových dôkazov,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť úroky od 1. júla 2007 z príslušných súm na základe retroaktívneho uplatnenia opravného koeficientu v Taliansku na jeho dôchodok, vypočítané na základe sadzby stanovenej ECB pre hlavné refinančné operácie, uplatniteľnej počas predmetného obdobia, zvýšenej o dva body,

uložiť Komisii Európskych spoločenstiev povinnosť nahradiť trovy konania.

____________