Language of document :

Talan väckt den 17 december 2008 - Petrilli mot kommissionen

(Mål F-100/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italien) (ombud: advokaterna J.-L. Lodomez och J. Lodomez)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut om fastställande av den ort där sökanden har sin permanentbostad

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 16 september 2008 genom vilket tjänstetillsättningsmyndigheten avslog begäran om fastställande av att sökanden har sin permanentbostad i Italien,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det eventuella beslut som kommissionen kan komma att fatta vid handläggningen av det klagomål som sökanden har framställt till följd av att ny bevisning framlagts,

förplikta kommissionen att, från och med den 1 juli 2007, betala ränta beräknad på grundval av den räntesats som ECB tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som gällde i den aktuella perioden, med tillägg av två procentenheter, på de belopp som ska betalas vid retroaktiv tillämpning av korrigeringskoefficienten för Italien på sökandens pension, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________