Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

20. juuni 2007

Kohtuasi F-51/06

Sabrina Tesoka

versus

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond – Ametist lahkumine – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Isikut kahjustava otsuse puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles S. Tesoka nõuab esiteks, et tühistataks EUROFOUND‑i 14. oktoobri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema nõue saada hüvitisi, millele ta väidab endal olevat õiguse töö lõpetamise tõttu fondis ning nõue saada dokumendid, mida tal on vaja sotsiaalkaitse saamiseks oma elukohariigis, ja teiseks, et talle mõistetaks välja kahjuhüvitis ja viivised.

Otsus: Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste

(Personalieeskirjad, artikkel 91; nõukogu määrus nr 1365/75, artikli 17 lõige 2; komisjoni määrus nr 91/88)

2.      Menetlus – Hagiavaldus – Vorminõuded

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 44 lõike 1 punkt c)

1.      Huvitatud isikut kahjustavaks võib pidada üksnes meetmeid, millel on siduvad õiguslikud tagajärjed, mis mõjutavad otseselt ja isiklikult selle isiku huve, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda. Lisaks võib teatavaid meetmeid vaatamata sellele, et need ei mõjuta kõnealuse ametniku sisulisi huve või staatust, pidada – nende laadi või eesmärke ja juhtumi asjaolusid arvestades – seda isikut kahjustavaks, kui need riivavad huvitatud isiku mittevaralisi huve või tulevikuväljavaateid.

See ei ole nii Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori kirja puhul, milles viimane märgib, et tal ei ole võimalik rahuldada endise ajutise teenistuja taotlust võtta tagasi tema teenistusest lahkumise otsus. Selline kiri ei mõjuta huvitatud isiku personalieeskirjade järgset olukorda, sest selle olukorra määratles teenistusest lahkumise otsus, mis jõustus viivitamatult.

Huvitatud isiku õiguslikku olukorda ei muuda ka asjaolu, et fond selgitas samas kirjas, et sel isikul ei ole vaja administratsioonilt taotletavaid dokumente, et registreerida end riiklikus tööturuametis. Sellist selgitust ei saa tõlgendada administratsiooni keeldumisena neid dokumente esitada.

(vt punktid 39–43)

Viited:

Euroopa Kohus: 27 juuni 1973, kohtuasi 35/72: Kley vs. komisjon (EKL 1973, lk 679, punktid 4 ja 5); 29. oktoober 1981, kohtuasi 125/80: Arning vs. komisjon (EKL 1981, lk 2539, punkt 17); 3. detsember 1992, kohtuasi C‑32/92 P: Moat vs. komisjon (EKL 1992, lk I‑6379, punkt 9); 10. jaanuar 2006, kohtuasi C‑373/04 P: komisjon vs. Alvarez Moreno (EKL 2006, lk I‑1*, punkt 42).

2.      Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punktis c ette nähtud tingimustele ei vasta endise ajutise teenistuja esitatud tühistamisnõuded, mis sisalduvad tema hagis, millega taotletakse midagi täpsustamata ja ebaselges sõnastuses kõiki hüvitisi ja eeliseid, st rahalisi hüvitisi, mida huvitatud isik võib taotleda seoses teenistusest lahkumisega.

(vt punktid 49 ja 50)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 24. märts 1993, kohtuasi T‑72/92: Benzler vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑347, punktid 16, 18 ja 19).