Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

20 päivänä kesäkuuta 2007

Asia F-51/06

Sabrina Tesoka

vastaan

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö – Irtisanoutuminen – Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – Asianomaiselle vastaisen päätöksen puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Sabrina Tesoka vaatii yhtäältä sen 14.10.2005 tehdyn EUROFOUNDin päätöksen kumoamista, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa saada korvauksia, joihin hän väittää olevansa oikeutettu sen vuoksi, että hänen työnsä säätiössä on päättynyt, sekä hänen vaatimuksensa saada asiakirjat, jotka ovat tarpeen, jotta hän voi kuulua asuinmaansa sosiaaliturvaan, ja toisaalta vahingonkorvausta

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Asianosaiselle vastainen toimi – Käsite

(Henkilöstösääntöjen 90 artikla; neuvoston asetuksen 1365/75 17 artiklan 2 kohta; komission asetus N:o 91/88)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotomääräykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)

1.      Asianomaisille henkilöille vastaisina voidaan pitää ainoastaan toimia, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa suoraan ja erikseen asianomaisten henkilöiden etuihin ja muuttaa näiden oikeusasemaa selvästi. Lisäksi tiettyjä toimia voidaan siitä huolimatta, että ne eivät vaikuta kyseisen virkamiehen etuihin eikä tämän virka-asemaan, pitää virkamiehelle vastaisina, jos ne vaikuttavat haitallisesti asianomaisen aineettomiin etuihin tai mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Näin ei ole Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajan sellaisen kirjeen osalta, jossa todetaan, että ei ole mahdollista hyväksyä entisen tilapäisen toimihenkilön vaatimusta saada peruuttaa irtisanoutumista koskeva päätöksensä. Tällaisella kirjeellä ei näet ole vaikutusta asianomaisen henkilön henkilöstösääntöjen mukaiseen asemaan, koska tähän asemaan on vaikuttanut hänen irtisanoutumista koskeva päätöksensä, joka tuli välittömästi voimaan.

Myöskään sillä, että säätiö on samassa kirjeessä selostanut, että asianomainen ei tarvinnut hallinnolta peräisin olevia kirjeitä voidakseen ilmoittautua kansallisille työvoimaviranomaisille, ei ole vaikutusta asianomaisen henkilön oikeudelliseen asemaan. Tätä selostusta ei myöskään voida tulkita siten, että hallinto olisi kieltäytynyt toimittamasta näitä asiakirjoja.

(ks. 39–43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 35/72, Kley v. komissio, 27.6.1973 (Kok. 1973, s. 679, 4 ja 5 kohta); asia 125/80, Arning v. komissio, 29.10.1981 (Kok. 1981, s. 2539, 17 kohta); asia C‑32/92 P, Moat v. komissio, 3.12.1992 (Kok. 1992, s. I‑6379, 9 kohta) ja asia C‑373/04 P, komissio v. Alvarez Moreno, 10.1.2006 (Kok. 2006, s. I‑1*, 42 kohta).

2.      Entisen väliaikaisen toimihenkilön esittämät kumoamisvaatimukset, jotka on esitetty tämän nostamassa kanteessa, jossa vaaditaan mitenkään täsmentämättä ja epäselvästi kaikkia korvauksia ja kaikkia etuuksia eli rahallisia suorituksia, joita asianomainen henkilö voi vaatia irtisanoutumisensa johdosta, eivät täytä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrättyjä edellytyksiä.

(ks. 49 ja 50 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑72/92, Benzler v. komissio, 24.3.1993 (Kok. 1993, s. II‑347, 16, 18 ja 19 kohta).