Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

20 iunie 2007

Cauza F‑51/06

Sabrina Tesoka

împotriva

Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

„Funcție publică – Agenți temporari – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – Demisie – Acțiune în anulare și în despăgubire – Lipsa unei decizii care lezează – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Tesoka solicită, pe de o parte, anularea deciziei Eurofound din 14 octombrie 2005 având ca obiect respingerea cererilor sale prin care urmărea obținerea unor despăgubiri la care pretindea că avea dreptul în urma încetării raporturilor sale de muncă în cadrul fundației, precum și a documentelor care îi sunt necesare pentru a beneficia de protecție socială în cadrul țării sale de reședință și, pe de altă parte, obținerea de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiuni – Act care lezează – Noțiune

[Statutul funcționarilor, art. 91; Regulamentul nr. 1365/75 al Consiliului, art. 17 alin. (2); Regulamentul nr. 91/88 al Comisiei]

2.      Procedură – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 44 alin. (1) litera (c)]

1.      Numai actele care produc efecte juridice obligatorii de natură să afecteze direct și individual interesele persoanelor vizate modificând, în mod distinct, situația lor juridică pot fi considerate acte care le lezează. În plus, anumite acte, chiar dacă nu afectează interesele materiale sau rangul funcționarului în cauză, pot fi considerate, ținând cont de natura sau de funcția în cauză și de circumstanțe, acte care lezează dacă aduc atingere intereselor morale sau perspectivelor de viitor ale persoanei interesate.

Situația este diferită în cazul unei scrisori a unui director al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă prin care se indica imposibilitatea de a admite o cerere a unui fost agent temporar de a‑și retrage decizia de demisie. Astfel, o asemenea scrisoare nu afectează situația statutară a persoanei interesate, din moment ce această situație a fost cauzată efectiv prin decizia sa de a demisiona, decizie care și‑a produs efectele imediat.

Nu modifică situația juridică a persoanei interesate nici faptul că, în aceeași scrisoare, fundația a explicat că nu avea nevoie de documente eliberate de administrație pentru a proceda la înscrierea la serviciile naționale de ocupare a forței de muncă. În plus, această explicație nu poate fi interpretată drept un refuz al administrației de a elibera aceste documente.

(a se vedea punctele 39-43)

Trimitere la:

Curte: 27 iunie 1973, Kley/Comisia, 35/72, Rec., p. 679, punctele 4 și 5; 29 octombrie 1981, Arning/Comisia, 125/80, Rec., p. 2539, punctul 17; 3 decembrie 1992, Moat/Comisia, C‑32/92 P, Rec., p. I‑6379, punctul 9; 10 ianuarie 2006, Comisia/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, Rec., p. I‑1*, punctul 42

2.      Nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță concluziile prin care se solicită anularea unei cereri introductive formulate de un fost agent temporar având ca obiect, fără vreo precizare și în termeni impreciși, orice despăgubire și orice avantaj, și anume prestații financiare pe care le‑ar putea pretinde persoana interesată în temeiul demisiei sale.

(a se vedea punctele 49 și 50)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 24 martie 1993, Benzler/Comisia, T‑72/92, Rec., p. II‑347, punctele 16, 18 și 19