Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 20. júna 2007

Vec F‑51/06

Sabrina Tesoka

proti

Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Odstúpenie z funkcie – Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody – Neexistencia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou S. Tesoka navrhuje na jednej strane zrušiť rozhodnutie EUROFOUND‑u zo 14. októbra 2005, ktorým boli zamietnuté jej žiadosti smerujúce k získaniu náhrad škody, na ktoré má údajne nárok z dôvodu ukončenia jej zamestnania v nadácii, ako aj k poskytnutiu dokladov potrebných na sociálnu ochranu v krajine jej bydliska a na druhej strane priznať náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91; nariadenie Rady č. 1365/75, článok 17 ods. 2; nariadenie Komisie č. 91/88)

2.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti

[Rokovací poriadku Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1 písm. c)]

1.      Jedine akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a individuálne zasahovať do záujmov dotknutých osôb tým, že závažným spôsobom menia ich právne postavenie, možno považovať za akty spôsobujúce týmto osobám ujmu. Navyše určité akty, aj keď nezasahujú do materiálnych záujmov alebo postavenia predmetného úradníka, možno považovať so zohľadnením charakteru alebo predmetnej funkcie a okolností za akty spôsobujúce ujmu, pokiaľ poškodzujú morálne záujmy alebo budúce perspektívy dotknutej osoby.

To nie je prípad listu riaditeľa Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok uvádzajúceho, že nie je možné prijať žiadosť bývalého zamestnanca o späťvzatie jeho rozhodnutia o odstúpení. Takýto list totiž nezasahuje do služobného postavenia dotknutej osoby, pretože toto postavenie bolo určené jeho rozhodnutím o odstúpení, ktoré má priamu účinnosť.

Právnu situáciu dotknutej osoby nemení ani skutočnosť, že nadácia v tom istom liste vysvetlila, že nie sú potrebné dokumenty vydané administratívou na prihlásenie sa na vnútroštátnych úradoch práce. Navyše toto vysvetlenie nemožno vykladať ako odmietnutie administratívy vydať tieto dokumenty.

(pozri body 39 – 43)

Odkaz:

Súdny dvor: 27. júna 1973, Kley/Komisia, 35/72, Zb. s. 679, body 4 a 5; 29. októbra 1981, Arning/Komisia, 125/80, Zb. s. 2539, bod 17; 3. decembra 1992, Moat/Komisia, C‑32/92 P, Zb. s. I‑6379, bod 9; 10. januára 2006, Komisia/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, Zb. s. I‑1*, bod 42

2.      Podmienky uvedené v článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa nespĺňajú návrhy na zrušenie uvedené v žalobe podanej bývalým dočasným zamestnancom na priznanie všetkých odškodnení a výhod, teda finančného plnenia, na ktoré si môže dotknutá osoba uplatňovať nárok na základe svojho odstúpenia, ktoré sú uplatňované bez bližšieho opisu a nepresnými výrazmi.

(pozri body 49 a 50)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 24. marca 1993, Benzler/Komisia, T‑72/92, Zb. s. II‑347, body 16, 18 a 19