Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

28. června 2007

Věc F-21/06

Joao da Silva

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Jmenování do platové třídy – Místo ředitele zveřejněné před 1. květnem 2004 – Změna služebního řádu – Článek 2 a čl. 5 odst. 5 přílohy XIII služebního řádu – Zařazení do platové třídy podle nových méně příznivých ustanovení – Zásada, podle níž má každý úředník právo na služební postup“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se J. da Silva domáhá zejména zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005 o jeho zařazení jakožto ředitele do platové třídy A*14 stupně 2 a zařazení do platové třídy A*15 v souladu s ustanoveními oznámení o volném pracovním místě COM/R/8003/03 zveřejněného dne 7. listopadu 2003 (Úř. věst. C 268 A, s. 1), jakož i úplné obnovy svého služebního postupu se zpětným účinkem ke dni svého zařazení do takto změněné platové třídy a stupně, včetně zaplacení úroků z prodlení.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005 v rozsahu, v němž zařazuje žalobce jakožto ředitele do platové třídy A*14, stupně 2 se zrušuje. Komise ponese náklady řízení žalobce, jakož i vlastní náklady řízení. Rada jakožto vedlejší účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Přijímání – Použití čl. 29 odst. 2 služebního řádu

(Služební řád, čl. 29 odst. 2; příloha XIII, čl. 5 odst. 5; nařízení Rady č. 723/2004)

Z důvodu neexistence přechodných ustanovení v nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, je třeba se pro určení zařazení do platové třídy a platového stupně úředníka jmenovaného na vyšší pracovní místo po vstupu tohoto nařízení v platnost dne 1. května 2004 postupem pro přijetí do služebního poměru zahájeným na základě čl. 29 odst. 2 služebního řádu před tímto datem inspirovat řešením přijatým zákonodárcem Společenství v čl. 5 odst. 5 přílohy XIII služebního řádu pro případy jmenování na pracovní místo ředitele prostřednictvím povýšení, a stanovit tak zařazení do „nejbližší vyšší platové třídy“.

Postup pro přijetí do služebního poměru zahájený na základě čl. 29 odst. 2 služebního řádu může být totiž pokládán za povýšení, pokud se týká úředníka, nebo jiného zaměstnance v činné službě. V takovém případě jmenování na vyšší pracovní místo nemůže být považováno za druhé přijetí do služebního poměru u orgánu, které by mělo za účinek přerušení služebního postupu úředníka, ale má být považováno za povýšení v jeho služebním postupu a nemůže se projevit, aniž by byla porušena zásada práva každého úředníka na služební postup v rámci svého orgánu tak, jak byla tato zásada převzata do služebního řádu, snížením jeho platové třídy nebo stupně, a tudíž prostřednictvím snížení jeho odměny. Takové řešení je jediným možným tím spíše, že je v souladu s povinností péče, jež přísluší správě, která především znamená, že pokud příslušný orgán rozhoduje o postavení úředníka, bere v úvahu veškeré prvky, které mohou mít dopad na jeho rozhodnutí, a že tak bere v úvahu nejen zájem služby, ale i zájem dotčeného úředníka, protože úředník jmenovaný na vyšší pracovní místo na základě uznání osobních zásluh má oprávněný zájem, aniž by to bylo v rozporu s platnými pravidly služebního řádu, na tom, aby jeho odměna nebyla snížena.

(viz body 63, 75, 76, 79 a 80)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. prosince 1984, Vlachos v. Soudní dvůr, 20/83 a 21/83, Recueil, s. 4149, bod 23; 29. června 1994, Klinke v. Soudní dvůr, C‑298/93 P, Recueil, s. I‑3009, bod 38

Soud prvního stupně: 20. června 1990, Burban v. Parlament, T‑133/89, Recueil, s. II‑245, bod 27; 1. června 1999, Rodríguez Pérez a další v. Komise, T‑114/98 a T‑115/98, Recueil FP, s. I‑A‑97 a II‑529, bod 32