Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

28. juuni 2007

Kohtuasi F-21/06

Joao da Silva

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Palgaastmele määramine – Enne 1. maid 2004 avaldatud direktori ametikoht – Personalieeskirjade muutmine – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 2 ja artikli 5 lõige 5 – Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades – Põhimõte, mille kohaselt on kõikidel ametnikel ametikohal edasijõudmise õigus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega J. da Silva nõuab muu hulgas, et tühistataks komisjoni 18. mai 2005. aasta otsus, millega hageja nimetati direktori ametikohale palgaastme A*14 järku 2; et ta määrataks palgaastmele A*15 vastavalt 7. novembril 2003 avaldatud teatele vaba ametikoha KOM/R/8003/03 (ELT C 268 A, lk 1); et ennistataks täies ulatuses ja tagasiulatuvalt tema teenistuskäik selle kuupäeva seisuga, mil tema palgaastme‑ ja järgu määramine ülaltoodud viisil parandatakse ning tasutaks viivised.

Otsus: Tühistada komisjoni 18. mai 2005. aasta otsus, millega hageja määrati direktori ametikohale palgaastme A*14 järku 2. Mõista hageja kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud. Euroopa Liidu Nõukogu kui menetlusse astuja kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töölevõtmine – Personalieeskirjade artikli 29 lõike 2 kohaldamine

(Personalieeskirjad, artikli 29 lõige 2; lisa XIII, artikli 5 lõige 5; nõukogu määrus nr 723/2004)

Kuna määruses nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, puuduvad üleminekusätted sellise ametniku palgaastme ja ‑järgu määramiseks, kes nimetati kõrgemale ametikohale pärast selle määruse jõustumist 1. mail 2004, ent enne seda kuupäeva personalieeskirjade artikli 29 lõike 2 alusel alustatud töölevõtmise menetluse tulemusena, tuleb lähtuda lahendusest, mille ühenduse seadusandja pakkus ise välja personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõikes 5 edutamise läbi direktoriks määramise puhul ja näha seega ette määramine „järgmisele kõrgemale palgaastmele”.

Töölevõtmise menetlust, mida on alustatud personalieeskirjade artikli 29 lõike 2 alusel, võib võrrelda edutamisega, kui seda rakendatakse teenistuses oleva ametniku või teenistuja suhtes. Niisugusel juhul ei saa kõrgemale ametikohale nimetamist pidada teistkordseks töölevõtmiseks institutsioonis, mis huvitatud isiku teenistuskäigu katkestab, vaid see tähendab nimetatud isiku jaoks karjääriredelil kõrgemale tõusmist ning järelikult ei saa see viia tema palgaastme või ‑järgu alandamiseni ja seega töötasu vähendamiseni, kuna vastasel korral rikutaks personalieeskirjades toodud põhimõtet, et kõikidel ametnikel on asutusesiseselt ametikohal edasijõudmise õigus. Selline lahendus on eriti oluline seetõttu, et see vastab administratsiooni hoolitsemiskohustusele, mis seisneb muu hulgas selles, et kui pädev asutus lahendab ametniku olukorda, võtab ta arvesse kõiki asjaolusid, mis võivad tema otsust mõjutada, ning võtab ühtlasi arvesse mitte üksnes teenistuse huve, vaid ka asjaomase ametniku huve, sest ametnikul, kes nimetati isiklike teenete alusel kõrgemale ametikohale, on õigustatud huvi, et tema töötasu ei vähendataks, ilma et see oleks kehtivate personalieeskirjadega vastuolus.

(vt punktid 63, 75, 76, 79 ja 80)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. detsember 1984, liidetud kohtuasjad 20/83 ja 21/83: Vlachos vs. Euroopa Kohus (EKL 1984, lk 4149, punkt 23); 29 juuni 1994, kohtuasi C‑298/93 P: Klinke vs. Euroopa Kohus (EKL 1994, lk I‑3009, punkt 38).

Esimese Astme Kohus: 20. juuni 1990, kohtuasi T‑133/89: Burban vs. parlament (EKL 1990, lk II‑245, punkt 27); 1juuni 1999, liidetud kohtuasjad T‑114/98 ja T‑115/98: Rodríguez Pérez jt vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑97 ja II‑529, punkt 32).