Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. birželio 28 d.

Byla F‑21/06

Joao da Silva

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Paskyrimas nustatant lygį – Paskelbimas apie direktoriaus pareigas iki 2004 m. gegužės 1 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnis ir 5 straipsnio 5 dalis – Priskyrimas lygiui, taikant naujas mažiau palankias nuostatas – Principas, pagal kurį visi pareigūnai turi teisę į karjerą“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J. da Silva prašo, be kita ko, panaikinti 2005 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimą, kuriuo ieškovas paskiriamas direktoriumi, suteikiant A*14 lygio 2 pakopą, priskirti jį A*15 lygiui pagal 2003 m. lapkričio 7 d. paskelbto pranešimo apie laisvą darbo vietą COM/R/8003/03 (OL C 268 A, p. 1) nuostatas ir visiškai atkurti jo karjerą atgaline data nuo jo priskyrimo taip pakeistam lygiui ir pakopai bei sumokėti palūkanas.

Sprendimas: 2005 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimas dėl ieškovo paskyrimo direktoriumi, suteikiant A*14 lygio 2 pakopą, panaikinamas. Komisija padengia ieškovo ir savo bylinėjimosi išlaidas. Į bylą įstojusi Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Įdarbinimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalies taikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis bei XIII priedo 5 straipsnio 5 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

Reglamente Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiame Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nesant pereinamojo laikotarpio nuostatos, siekiant nustatyti po šio reglamento įsigaliojimo, t. y. 2004 m. gegužės 1 d., pagal įdarbinimo procedūrą, pradėtą iki šios datos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalį, į aukštesnes pareigas paskirtam pareigūnui priskirtiną lygį ir suteiktiną pakopą, reikia laikytis Bendrijos teisės aktų leidėjo sprendimo, įtvirtinto Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 5 dalyje, taikytino tiems atvejams, kai paaukštinant pareigas paskiriama direktoriumi, ir todėl priskirti pareigūnui „aukštesnį lygį“.

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalį pradėtą įdarbinimo procedūrą, kai ji yra naudinga dirbančiam pareigūnui ar laikinajam tarnautojui, galima prilyginti paaukštinimo procedūrai. Tokiu atveju paskyrimą į aukštesnes pareigas reikia laikyti ne antru įdarbinimu institucijoje, kuris nutraukia atitinkamo pareigūno karjerą, bet jo kylimu karjeros laiptais ir todėl jo lygis ar pakopa ir atitinkamai atlyginimas negali sumažėti, nepažeidžiant kiekvieno pareigūno teisės į karjerą savo institucijoje principo, įtvirtinto Pareigūnų tarnybos nuostatuose. Toks sprendimas juo labiau reikalingas, nes jis atitinka administracijai tenkančią rūpinimosi pareigą, kuri reiškia, be kita ko, kad priimdama sprendimą dėl pareigūno statuso kompetentinga institucija turi atsižvelgti į visus elementus, galinčius turėti įtakos jos sprendimui ir kad taip elgdamasi ji turi atsižvelgti ne tik į tarnybos, bet ir į atitinkamo pareigūno interesus, nes į aukštesnes pareigas dėl asmeninių nuopelnų paskirtas pareigūnas turi teisėtą galiojančioms Pareigūnų tarnybos nuostatų taisyklėms neprieštaravusį interesą, kad jo darbo užmokestis nebūtų sumažintas.

(žr. 63, 75, 76, 79 ir 80 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1984 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Vlachos prieš Teisingumo Teismą, 20/83 ir 21/83, Rink. p. 4149, 23 punktas; 1994 m. birželio 29 d. Sprendimo Klinke prieš Teisingumo Teismą, C‑298/93 P, Rink. p. I‑3009, 38 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1990 m. birželio 20 d. Sprendimo Burban prieš Parlamentą, T‑133/89, Rink. p. II‑245, 27 punktas; 1999 m. birželio 1 d. Sprendimo Rodríguez Pérez ir kt. prieš Komisiją, T‑114/98 ir T‑115/98, Rink. VT p. I‑A‑97 ir II‑529, 32 punktas.