Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

28 iunie 2007

Cauza F‑21/06

Joao da Silva

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Numire în grad – Post de director publicat înainte de 1 mai 2004 – Modificarea statutului – Articolul 2 și articolul 5 alineatul (5) din anexa XIII la statut – Încadrare în grad potrivit noilor dispoziții, mai puțin favorabile – Principiul conform căruia orice funcționar are dreptul la carieră”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul da Silva solicită în special anularea deciziei Comisiei din 18 mai 2005 privind încadrarea sa ca director în gradul A*14 treapta 2, încadrarea sa în gradul A*15 în conformitate cu dispozițiile anunțului pentru ocuparea unui post vacant COM/R/8003/03, publicat la 7 noiembrie 2003 (JO C 268 A, p. 1), precum și reconstituirea integrală a carierei sale, cu efect retroactiv de la data încadrării sale în grad și în treaptă astfel rectificate, inclusiv plata dobânzilor de întârziere

Decizia: Anulează decizia Comisiei din 18 mai 2005 în măsura în care stabilește încadrarea reclamantului în calitate de director în gradul A*14 treapta 2. Comisia suportă cheltuielile de judecată efectuate de reclamant, precum și propriile cheltuieli de judecată. Consiliul, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Recrutare – Aplicarea articolului 29 alineatul (2) din statut

[Statutul funcționarilor, art. 29 alin. (2), anexa XIII, art. 5 alin. (5); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

În lipsa unor dispoziții tranzitorii în Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, pentru determinarea încadrării în grad și în treaptă a unui funcționar numit într‑un post superior după intrarea în vigoare a acestui regulament, la 1 mai 2004, în urma unei proceduri de recrutare inițiate înainte de această dată în temeiul articolului 29 alineatul (2) din statut, trebuie să fie urmată soluția reținută de legiuitorul comunitar la articolul 5 alineatul (5) din anexa XIII la statut pentru cazurile de numire într‑un post de director prin promovare și să se prevadă o încadrare în „gradul imediat următor”.

Astfel, procedura de recrutare inițiată în temeiul articolului 29 alineatul (2) din statut poate, atunci când de aceasta beneficiază un funcționar sau un agent aflat în activitate, să fie asimilată unei promovări. Într‑un astfel de caz, numirea într‑un post superior nu poate fi considerată o a doua recrutare în cadrul instituției, având ca efect întreruperea carierei beneficiarului, ci o avansare în cariera sa, iar aceasta nu poate determina o diminuare a gradului sau a treptei sale și, pe cale de consecință, o scădere a remunerației sale fără să fie încălcat principiul dreptului oricărui funcționar la carieră în cadrul instituției sale, astfel cum a fost preluat acest principiu în statut. O astfel de soluție se impune cu atât mai mult cu cât este conformă cu obligația de solicitudine care revine administrației, ce presupune în special ca, în momentul în care se pronunță asupra situației unui funcționar, autoritatea competentă să ia în considerare ansamblul elementelor susceptibile să determine decizia sa și, astfel, să țină seama nu numai de interesul serviciului, ci și de cel al respectivului funcționar, deoarece un funcționar numit într‑un post superior ca recunoaștere a meritelor sale personale are un interes legitim, fără a fi contrar regulilor statutare în vigoare, ca remunerația sa să nu fie diminuată.

(a se vedea punctele 63, 75, 76, 79 și 80)

Trimitere la:

Curte: 13 decembrie 1984, Vlachos/Curtea de Justiție, 20/83 și 21/83, Rec., p. 4149, punctul 23; 29 iunie 1994, Klinke/Curtea de Justiție, C‑298/93 P, Rec., p. I‑3009, punctul 38

Tribunalul de Primă Instanță: 20 iunie 1990, Burban/Parlamentul European, T‑133/89, Rec., p. II‑245, punctul 27; 1 iunie 1999, Rodríguez Pérez și alții/Comisia, T‑114/98 și T‑115/98, RecFP, p. I‑A‑97 și II-529, punctul 32