Language of document : ECLI:EU:F:2007:116

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 28. júna 2007

Vec F‑21/06

Joao da Silva

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Vymenovanie do platovej triedy – Miesto riaditeľa uverejnené pred 1. májom 2004 – Zmena služobného poriadku – Článok 2 a článok 5 ods. 5 prílohy XIII služobného poriadku – Zaradenie do platovej triedy podľa nových menej výhodných ustanovení – Zásada, podľa ktorej každý úradník má právo na služobný postup“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. da Silva navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Komisie z 18. mája 2005 o jeho zaradení na miesto riaditeľa do platovej triedy A*14 platového stupňa 2 a jeho zaradenie do platovej triedy A*15 v súlade s ustanoveniami oznámenia o voľnom pracovnom mieste COM/R/8003/03 uverejnenom 7. novembra 2003 (Ú. v. EÚ C 268 A, s. 1), ako aj o úplnej obnove jeho služobného postupu so spätným účinkom ku dňu jeho zaradenia do takto zmenenej platovej triedy a platového stupňa vrátane zaplatenia úrokov z omeškania

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým bol žalobca zaradený na miesto riaditeľa do platovej triedy A*14 platového stupňa 2, sa zrušuje. Komisia je povinná nahradiť trovy konania žalobcu a znáša svoje vlastné trovy konania. Rada, vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Prijímanie – Uplatnenie článku 29 ods. 2 služobného poriadku

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 2; príloha XIII, článok 5 ods. 5; nariadenie Rady č. 723/2004)

Z dôvodu neexistencie prechodných ustanovení v nariadení č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov, ako aj Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, pri stanovení zaradenia do platovej triedy a platového stupňa úradníka vymenovaného na vyššie pracovné miesto po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 1. mája 2004, na základe postupu prijímania do služobného pomeru podľa článku 29 ods. 2 služobného poriadku pred týmto dátumom, sa treba inšpirovať riešením uplatneným zákonodarcom Spoločenstva v článku 5 ods. 5 prílohy XIII služobného poriadku v prípadoch vymenovania na pracovné miesto riaditeľa prostredníctvom povýšenia a stanoviť tak zaradenie do „nasledujúcej vyššej platovej triedy“.

Postup prijímania do služobného pomeru, ktorý sa začal podľa článku 29 ods. 2 služobného poriadku, sa môže prirovnať k povýšeniu, ak sa vzťahuje na úradníka alebo zamestnanca v činnej službe. Vymenovanie na vyššie pracovné miesto v takom prípade nemožno považovať za druhé prijatie do zamestnania v rámci inštitúcie s účinkom prerušenia služobného postupu dotknutej osoby, ale za postup v jeho kariére a nemôže byť spojené so znížením jeho platovej triedy alebo platového stupňa a následne poklesom jeho odmeny bez toho, aby bola porušená zásada, podľa ktorej má každý úradník právo na služobný postup v rámci svojej inštitúcie a ktorá bola prevzatá do služobného poriadku. Takéto riešenie sa uplatní o to viac, že je v súlade s povinnosťou starostlivosti, ktorá prináleží administratíve a ktorá predovšetkým znamená, že ak príslušný orgán rozhoduje o situácii úradníka, vezme do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu byť určujúce pre jeho rozhodnutie a zohľadňuje pritom nielen záujem služby, ale aj záujem dotknutého úradníka, pretože úradník vymenovaný na vyššie pracovné miesto na základe uznania jeho osobných zásluh má bez toho, aby to bolo v rozpore s platnými pravidlami služobného poriadku, legitímny záujem na tom, aby sa neznížila jeho odmena.

(pozri body 63, 75, 76, 79 a 80)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. decembra 1984, Vlachos/Súdny dvor, 20/83 a 21/83, Zb. s. 4149, bod 23; 29. januára 1994, Klinke/Súdny dvor, C‑298/93 P, Zb. s. I‑3009, bod 38

Súd prvého stupňa: 20. januára 1990, Burban/Parlament, T‑133/89, Zb. s. II‑245, bod 27; 1. júna 1999, Rodríguez Pérez a i./Komisia, T‑114/98 a T‑115/98, Zb. VS s. I‑A‑97, II‑529, bod 32