Language of document : ECLI:EU:C:2008:534

Дело C-372/07

Nicole Hassett

срещу

South Eastern Health Board

и

Cheryl Doherty

срещу

North Western Health Board

(Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court)

„Съдебна компетентност — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 22, точка 2 — Спорове относно действителността на решения на органи на дружества — Изключителна компетентност на юрисдикциите на държавата по седалището — Професионален лекарски съюз“

Резюме на решението

Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Изключителни правомощия — Спорове, свързани с дружествата и юридическите лица

(член 22, точка 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета)

Член 22, точка 2 от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да бъде тълкуван в смисъл, че иск, във връзка с който страна поддържа, че решение, прието от орган на дружество, нарушава правата, които посочената страна твърди, че притежава на основание на дружествения договор на това дружество, не се отнася до действителността на решенията на органи на дружество по смисъла на тази разпоредба.

Всъщност, за да се прилага член 22, точка 2 от Регламент № 44/2001, не е достатъчно съдебният иск да има някаква връзка с решение, прието от орган на дружество. Основната цел на изключението от правилото за обща компетентност, установено от тази разпоредба и предвиждащо изключителна компетентност на юрисдикциите на държавата членка по седалището на дружеството, е да се централизира компетентността, за да се избегнат противоречиви решения относно съществуването на дружествата и действителността на решенията на техните органи. Ако обаче всички спорове относно решение на орган на дружество се обхващаха от този член, това би означавало, че предявените срещу дружеството съдебни искове, независимо дали имат договорен, деликтен или друг характер, ще попадат почти винаги в компетентността на юрисдикциите на държавата членка по седалището на това дружество.

Освен това такова тълкуване би довело до прилагане на установената от член 22, точка 2 компетентност, която е предоставена по изключение, едновременно за спорове, които не могат да доведат до противоречиви решения относно действителността на решенията на органи на дружество, както и за спорове, при които изобщо не се изисква разглеждане на формалностите по оповестяване, приложими към дадено дружество. Следователно такова тълкуване би довело до разпростиране на приложното поле на член 22, точка 2 от Регламент № 44/2001 отвъд изискваното от неговата цел. Ето защо приложното поле на тази разпоредба обхваща само споровете, в които страна оспорва действителността на решение на орган на дружество с оглед на приложимото дружествено право или на разпоредбите на дружествения договор относно функционирането на тези органи.

(вж. точки 19, 20, 22—26 и диспозитива)