Language of document : ECLI:EU:C:2008:534

Asia C-372/07

Nicole Hassett

vastaan

South Eastern Health Board

ja

Cheryl Doherty

vastaan

North Western Health Board

(Supreme Courtin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tuomioistuimen toimivalta – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 22 artiklan 2 alakohta – Yhtiön toimielinten päätösten pätevyyttä koskevat oikeusriidat – Sen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomainen toimivalta, jossa yhtiöllä on kotipaikka – Lääkäreiden ammatillinen etujärjestö

Tuomion tiivistelmä

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuinten toimivalta sekä tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Yksinomainen toimivalta – Yhtiöitä ja oikeushenkilöitä koskevat riita-asiat

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 2 alakohta)

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 2 alakohtaa on tulkittava siten, että asia, jossa asianosainen väittää, että yhtiön toimielimen tekemä päätös loukkaa hänellä tämän yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla olevia oikeuksia, ei koske yhtiön toimielinten päätösten pätevyyttä kyseisessä säännöksessä tarkoitetuin tavoin.

Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 2 alakohdan soveltamiseksi ei näet riitä, että kanteella on mikä hyvänsä liittymä jonkin yhtiön toimielimen tekemään päätökseen. Tällaisen kyseisessä säännöksessä vahvistetun yleisestä toimivaltasäännöstä tehtävän poikkeuksen, jonka mukaan sen jäsenvaltion tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta, jossa yhtiöllä on kotipaikka, pääasiallinen tavoite on toimivallan keskittäminen, jotta vältetään yhtiöiden olemassaoloa ja niiden toimielinten tekemien päätösten pätevyyttä koskevat ristiriitaiset ratkaisut. Se, että kaikkien yhtiön toimielimen tekemiä päätöksiä koskevien oikeusriitojen katsottaisiin kuuluvan tämän artiklan soveltamisalaan, merkitsisi sitä, että yhtiötä vastaan nostetut kanteet, olivatpa ne sitten sopimukseen perustuvia, sopimukseen perustumattomia vahingonkorvauskanteita tai muulla perusteella nostettuja kanteita, kuuluisivat lähes aina sen jäsenvaltion tuomioistuinten toimivaltaan, jossa tällä yhtiöllä on kotipaikka.

Lisäksi tällainen tulkinta merkitsisi sitä, että asetuksen N:o 22 artiklan 2 kohdassa vahvistetun poikkeuksellisen toimivallan piiriin kuuluisivat sekä asiat, jotka eivät voi johtaa yhtiön toimielinten tekemien päätösten pätevyyttä koskeviin ristiriitaisiin ratkaisuihin, että asiat, jotka eivät millään tavoin edellytä yhtiötä koskevien tietojen julkisuuteen liittyvien muodollisuuksien tutkimista. Tällainen tulkinta ulottaisi siis asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 2 alakohdan soveltamisalan laajemmalle kuin sen tavoite edellyttää. Tämän säännöksen soveltamisalaan kuuluvat vain ne oikeusriidat, joissa asianosainen riitauttaa yhtiön toimielimen päätöksen pätevyyden sovellettavan yhtiöoikeuden tai yhtiön toimielinten toimintaa koskevien yhtiöjärjestyksen määräysten perusteella.

(ks. 19, 20 ja 22–26 kohta sekä tuomiolauselma)