Language of document : ECLI:EU:C:2008:534

Sprawa C‑372/07

Nicole Hassett

przeciwko

South Eastern Health Board

i

Cheryl Doherty

przeciwko

North Western Health Board

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court)

Jurysdykcja – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Artykuł 22 pkt 2 – Spory o ważność decyzji organów spółek – Wyłączna jurysdykcja sądów państwa siedziby – Organizacja zawodowa lekarzy

Streszczenie wyroku

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Jurysdykcja wyłączna – Spory dotyczące spółek i osób prawnych

(rozporządzenie Rady nrº44/2001, art. 22 pkt 2)

Wykładni art. 22 pkt 2 rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy dokonywać w ten sposób, że nie dotyczy ważności decyzji organów spółki w rozumieniu tego przepisu powództwo, w ramach którego jedna ze stron podnosi, że decyzja organu spółki narusza prawa, jakie strona ta wywodzi ze statutu tej spółki.

W istocie dla zastosowania art. 22 pkt 2 rozporządzenia nr 44/2001 nie wystarczy, by powództwo miało jakikolwiek związek z decyzją organu spółki. Zasadniczym celem wyjątku od ustanowionej w tym przepisie zasady jurysdykcji, przewidującego wyłączną jurysdykcję sądów państwa członkowskiego siedziby spółki, jest scentralizowanie jurysdykcji w celu uniknięcia sprzecznych ze sobą orzeczeń dotyczących istnienia spółek i ważności uchwał ich organów. Tymczasem gdyby wszystkie spory mające związek z decyzją organu spółki miały wchodzić w zakres zastosowania tego artykułu, oznaczałoby to, że sprawy sądowe – czy to o charakterze zobowiązaniowym, deliktowym, czy też innym – wszczęte przeciwko spółce prawie zawsze należałyby do jurysdykcji sądów państwa członkowskiego siedziby tej spółki.

Ponadto taka wykładnia tego przepisu skutkowałaby poddaniem ustanowionej w art. 22 pkt 2 jurysdykcji na zasadzie odstępstwa zarówno sporów, które nie mogą zakończyć się wydaniem sprzecznych ze sobą orzeczeń w przedmiocie ważności uchwał organów spółki, jak również sporów, które zupełnie nie wymagają badania wymogów formalnych związanych z ogłoszeniami spółki. Taka wykładnia doprowadziłaby zatem do rozszerzenia zakresu zastosowania art. 22 pkt 2 rozporządzenia nr 44/2001 ponad to, czego wymaga jego cel. Zakres zastosowania tego przepisu obejmuje zatem jedynie spory, w których strona podważa ważność decyzji organu spółki w świetle właściwego prawa spółek lub postanowień statutu regulujących działalność jej organów.

(por. pkt 19, 20, 22–26; sentencja)