Language of document : ECLI:EU:C:2008:534

Vec C‑372/07

Nicole Hassett

proti

South Eastern Health Board

a

Cheryl Doherty

proti

North Western Health Board

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný

Supreme Court)

„Súdna právomoc – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 22 bod 2 – Spory o platnosti rozhodnutí orgánov spoločností – Výlučná právomoc súdov štátu sídla – Odborový zväz lekárov“

Abstrakt rozsudku

Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Výlučné právomoci – Spory spoločností a právnických osôb

(Nariadenie č. 44/2001, článok 22 bod 2)

Článok 22 bod 2 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že platnosti rozhodnutí orgánov spoločnosti sa v zmysle tohto ustanovenia netýka žaloba, v rámci ktorej jeden z účastníkov konania tvrdí, že rozhodnutie prijaté orgánom spoločnosti porušilo práva, ktoré tomuto účastníkovi konania údajne poskytujú stanovy tejto spoločnosti.

Na účely uplatnenia článku 22 bodu 2 nariadenia č. 44/2001 totiž nestačí, aby žaloba mala akúkoľvek spojitosť s rozhodnutím prijatým orgánom spoločnosti. Hlavným cieľom výnimky zo všeobecných pravidiel právomoci stanovených týmto ustanovením, ktorá stanovuje výlučnú právomoc súdov členského štátu, v ktorom má spoločnosť sídlo, je centralizovať právomoc, aby sa vyhlo protichodným rozhodnutiam, pokiaľ ide o existenciu spoločností a platnosť rozhodnutí ich orgánov. Ak by všetky spory týkajúce sa rozhodnutia orgánu spoločnosti museli spadať pod tento článok, znamenalo by to, že žaloby podané proti spoločnosti, nezávisle od toho, či sú zmluvnej povahy alebo z oblasti nároku na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, by skoro vždy spadali do právomoci súdov členského štátu, v ktorom má táto spoločnosť sídlo.

Okrem toho by takýto výklad viedol k tomu, že by dotknutej odlišnej právomoci stanovenej článkom 22 bod 2 podliehali spory, ktoré by nemohli viesť k protichodným rozhodnutiam o platnosti rozhodnutí orgánov spoločnosti, ako aj spory, ktoré vôbec nevyžadujú preskúmanie formálnych náležitostí uverejňovania, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť. Taký výklad by tak rozširoval pôsobnosť článku 22 bodu 2 nariadenia č. 44/2001 nad rámec toho, čo si vyžaduje jeho cieľ. Do pôsobnosti tohto ustanovenia patria iba spory, v ktorých jeden z účastníkov konania napáda platnosť rozhodnutia orgánu spoločnosti na základe uplatniteľného práva spoločností alebo ustanovení stanov týkajúcich sa fungovania jej orgánov.

(pozri body 19, 20, 22 – 26 a výrok)