Language of document : ECLI:EU:C:2008:534

Mål C‑372/07

Nicole Hassett

mot

South Eastern Health Board

och

Cheryl Doherty

mot

North Western Health Board

(begäran om förhandsavgörande från Supreme Court)

”Domstols behörighet – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 22.2 – Tvister avseende giltigheten av beslut som fattats av bolagsorgan – Exklusiv behörighet för domstolarna i den stat där bolaget har sitt säte – Yrkesorganisation för läkare”

Sammanfattning av domen

Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Exklusiv behörighet – Tvister som rör bolag och juridiska personer

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 22.2)

Artikel 22.2 i förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så att en talan, inom ramen för vilken en part hävdar att ett beslut av ett bolags organ har åsidosatt rättigheter som denna part anser sig ha enligt bolagsordningen, inte avser giltigheten av beslut av bolagets organ, i den mening som avses i denna bestämmelse.

För att artikel 22.2 i förordning nr 44/2001 ska vara tillämplig är det inte tillräckligt att det finns ett samband av något slag mellan en talan och ett beslut som fattats av ett bolags organ. Huvudsyftet med det i denna bestämmelse föreskrivna undantaget från den allmänna behörighetsregeln – vilket undantag innebär att domstolarna i den medlemsstat i vilken bolaget har sitt säte ges exklusiv behörighet – är nämligen att centralisera behörigheten för att undvika motstridiga beslut vad avser bolags existens och giltigheten av beslut som bolagens organ fattat. Om alla tvister som gällde ett beslut som fattats av ett bolags organ skulle omfattas av denna bestämmelse, skulle detta innebära att varje talan, oavsett om den avser ansvar enligt avtal, utomobligatoriskt ansvar eller något annat, som riktats mot ett bolag nästan alltid skulle omfattas av behörigheten för domstolarna i den medlemsstat där detta bolag har sitt säte.

En sådan tolkning skulle leda till att den i artikel 22.2 föreskrivna undantagsbestämmelsen om behörighet omfattade såväl mål vilka inte skulle kunna leda till motstridiga avgöranden angående giltigheten av beslut som fattats av bolagets organ, som mål vilka inte kräver en prövning av de formaliteter för offentliggörande av information som gäller för ett bolag. Denna tolkning skulle leda till att tillämpningsområdet för artikel 22.2 i förordning nr 44/2001 utvidgades utöver vad dess syfte kräver. Tillämpningsområdet för denna bestämmelse omfattar således endast de tvister i vilka en part bestrider giltigheten av ett beslut som har fattats av ett bolags organ, med åberopande av tillämplig bolagsrätt eller bestämmelser i bolagsordningen angående bolagsorganens verksamhet.

(se punkterna 19, 20 och 22–26 samt domslutet)