Language of document :

Жалба, подадена на 12 декември 2008 г. - Di Prospero/Комисия

(Дело F-99/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Rita Di Prospero (Uccle, Белгия) (представители: S. Rodriguez и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на EPSO кандидатурата на жалбоподателя да не бъде допусната в конкурса EPSO/AD/117/08.

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменено решението на Европейската служба за подбор на персонала (EPSO), с което на жалбоподателя не се разрешава да представи формуляр за кандидатстване в конкурса EPSO/AD/117/08,

Комисията на Европейските общности да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________