Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2008°r. - Di Prospero przeciwko Komisji

(Sprawa F-99/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rita Di Prospero (Uccle, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodriguez i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu kandydatury skarżącej do konkursu EPSO/AD/117/08

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o nieudzielaniu skarżącej zezwolenia na złożenie podania o dopuszczenie do konkursu EPSO/AD/117/08;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________