Language of document :

Sag anlagt den 30. januar 2009 - Faria mod KHIM

(Sag F-7/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spanien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af bedømmelsen af sagsøgeren for perioden fra den 1. oktober 2006 til den 30. september 2007 samt om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for det skade, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Bedømmelsen af sagsøgeren for perioden fra den 1. oktober 2006 til den 30. september 2007 annulleres.

Om fornødent annulleres afgørelsen af 17. oktober 2008 om afslag på sagsøgerens klage.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt, efter ret og rimelighed opgjort til 100 000 EUR.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________