Language of document :

Жалба, подадена на 2 февруари 2009 г. - Fares/Комисия

(Дело F-6/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението, с което жалбоподателят е класиран във функционална група III, степен 8.

Искания на жалбоподателя

да се отмени приетото на 17 октомври от органа, който има право да сключва договори, решение, с което е отхвърлена подадената от жалбоподателя на 21 юни 2008 г. жалба, с която се иска отмяна на решението за класирането му във функционална група III, степен 8 и класиране в степен 9, считано от същата дата,

ако е необходимо, да се отмени и първоначалното решение, с което жалбоподателят е класиран във функционална група III, степен 8,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________