Language of document :

Жалба, подадена на 21 януари 2009 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия

(Дело F-4/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jorge De Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението за преназначаване на жалбоподателя в отдел TREN.B.3

Искания на жалбоподателя

Да се отменят решенията на ОН от 11 април 2008 г. и от 21 октомври 2008 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________