Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2009 r. De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

(Sprawa F-4/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokat L. Massaux)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu z urzędu skarżącego do działu TREN.B.3

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 11 kwietnia 2008 r. i 21 października 2008 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________