Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tartu Ringkonnakohus (Finland) den 7 juli 2009 - Novo Nordisk A/S mot Ravimiamet

(Mål C-249/09)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Tartu Ringkonnakohus (Finland)

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Novo Nordisk A/S

Motpart: Ravimiamet

Tolkningsfrågor

a) Ska artikel 87.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel1 (med ändringar och tillägg) tolkas så, att den även omfattar citat ur medicinska tidskrifter och andra vetenskapliga verk, vilka används i marrknadsföringen av ett läkemedel som riktar sig till personer som är behöriga att förskriva det aktuella läkemedlet?

b) Ska artikel 87.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättandet av gemenskapsregler för humanläkemedel (med ändringar och tillägg) tolkas så, att den bestämmelsen innebär ett förbud mot att göra påståenden i marknadsföringen av ett läkemedel som motsäger vad som anges i sammanfattningen av produktens egenskaper, men att det inte enligt den bestämmelsen krävs att samtliga påståenden som görs i marknadsföringen av ett läkemedel ska ingå i sammanfattningen av produktens egenskaper eller att det ska gå att härleda påståendena från de uppgifter som finns i sammanfattningen?

____________

1 - EGT L 311, s. 67