Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 юни 2009 г. - Locchi/Комисия

(Дело F-78/08)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра вследствие на разрешаването на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 301, 22.11.2008 г., стр. 66.