Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 czerwca 2009 r. - Locchi przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/08)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 301 z 22.11.2008, s. 66