Language of document : ECLI:EU:F:2007:102

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 14. júna 2007

Vec F‑121/05

Michel De Meerleer

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie – Nepripustenie na písomnú skúšku – Odborná prax – Povinnosť odôvodnenia – Oznámenie rozhodnutia výberovej komisie – Žiadosť o preskúmanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. De Meerleer v podstate navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/A/19/04 z 12. apríla 2005 o neprijatí jeho prihlášky do výberového konania, ako aj zrušiť rozhodnutie tej istej výberovej komisie z 30. mája 2005 o odmietnutí prejednať jeho žiadosť o preskúmanie a jednak zaviazať Komisiu, aby mu zaplatila náhradu škody za ujmu, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Organizácia – Podmienky pripustenia a postupy

(Služobný poriadok úradníkov, články 25, 90 a 91; príloha III, článok 7)

1.      Uchádzač výberového konania do verejnej služby Spoločenstva má jasný a skutočný záujem na podaní návrhu na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie, ktorým zamieta preskúmanie svojho pôvodného rozhodnutia o jeho nepripustení do výberového konania z dôvodu nedostatočnej odbornej praxe, hoci mohol v každom prípade podať sťažnosť alebo žalobu proti tomuto pôvodnému rozhodnutiu o nepripustení. Diskrečná právomoc, ktorou disponuje výberová komisia výberového konania v rámci preskúmania svojich rozhodnutí, pokiaľ ide o posudzovanie povahy predchádzajúcej odbornej praxe uchádzačov a jej dĺžku trvania, ako aj o širší alebo užší vzťah, aký má k požiadavkám na obsadzované pracovné miesto, nie je porovnateľná s preskúmavaním v rámci sťažnosti menovacím orgánom, ktorý nemá právomoc zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia výberovej komisie, ani s preskúmaním zákonnosti v rámci žaloby súdom Spoločenstva, ktorý sa musí obmedziť na overenie, či pri výkone diskrečnej právomoci výberovej komisie, pokiaľ ide o odbornú prax uchádzača, nedošlo k zjavnému omylu.

V dôsledku toho žalobca musí mať možnosť dať preskúmať zákonnosť rozhodnutia výberovej komisie súdom Spoločenstva o zamietnutí preskúmania svojho rozhodnutia o nepripustení do výberového konania prijatého z dôvodu oneskoreného podania žiadosti, hoci tento súd zároveň preskúmava dôvodnosť pôvodného rozhodnutia.

(pozri body 29, 30, 32 a 33)

Odkaz:

Súdny dvor: 5. apríla 1979, Orlandi/Komisia, 117/78, Zb. s. 1613, bod 9; 7. mája 1986, Rihoux a i./Komisia, 52/85, Zb. s. 1555, bod 9

Súd prvého stupňa: 13. decembra 1990, González Holguera/Parlament, T‑115/89, Zb. s. II‑831, bod 54; 21. novembra 2000, Carrasco Benítez/Komisia, T‑214/99, Zb. VS s. I‑A‑257, II‑1169, body 70 a 71; 23. januára 2002, Gonçalves/Parlament, T‑386/00, Zb. VS s. I‑A‑13, II‑55, bod 34; 25. marca 2004, Petrich/Komisia, T‑145/02, Zb. VS s. I‑A‑101, II‑447, bod 37

2.      Aj keď je pravda, že postup preskúmavania rozhodnutia prijatého výberovou komisiou nepodlieha ustanoveniam článkov 90 a 91 služobného poriadku, účinnosť žiadosti o preskúmanie a záruky, že uchádzači môžu využiť tento právny prostriedok pri dodržaní zásady rovnosti zaobchádzania, vyžadujú nielen, aby rozhodnutie, ktoré je predmetom žiadosti o preskúmanie, bolo oznámeného osobe, ktorej je určené, ale súčasne aj, aby táto osoba bola schopná účinne sa oboznámiť s jeho obsahom. V tejto súvislosti administratíva má povinnosť zabezpečiť, aby sa uchádzači mohli účinne a jednoducho oboznámiť s rozhodnutiami, ktoré sa ich osobné týkajú.

Nie je v rozpore s článkom 25 služobného poriadku, s článkom 7 prílohy III služobného poriadku a oznámením o výberovom konaní, ani so zásadou rovnosti zaobchádzania rozhodnutie výberovej komisie výberového konania organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) zamietajúce ako oneskorenú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepripustení jedného uchádzača bez ohľadu na neexistenciu dôkazu o prijatí elektronickej pošty, ktorá uchádzača informovala o vložení tohto rozhodnutia do jeho osobného spisu na internetových stránkach EPSO, pokiaľ, aj keď sa oznámenie o výberovom konaní presne nevyjadrovalo k spôsobom oznamovania rozhodnutí výberovej komisie, informácie, ktoré obsahuje spoločne s jeho prílohou a jasnými pokynmi na internetovej stránke EPSO, stanovovali jednak, že začiatok plynutia lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie nezávisí od prijatia upozorňujúceho e-mailu zaslaného na internetovú adresu uchádzača, ale je stanovený vložením nového dokumentu do jeho osobného spisu na internetovej stránke EPSO, a jednak, že uchádzač mal aktívne sledovať zmeny v tomto spise, čo však v rozpore s jeho povinnosťou starostlivosti neurobil.

(pozri body 61, 72, 80, 81, 87 a 88)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 17. mája 2006, Lavagnoli/Komisia, T‑95/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑121, II‑A‑2‑569, body 45 a 48