Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 27. jūnijā

Lieta F‑127/06

H

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienesta tiesas ierosināts izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko H lūdz atcelt Padomes 2006. gada 15. marta lēmumu, ar kuru tā pēc savas ierosmes nolemj viņu pensionēt sakarā ar invaliditāti

Nolēmums Izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra lietu F‑127/06 H/Padome. H sedz trešdaļu savu tiesāšanās izdevumu. Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina divas trešdaļas H tiesāšanās izdevumu.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 5. punkta otrā daļa un 98. panta pirmā daļa)