Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 27. júna 2007

Vec F‑127/06

H

proti

Rade Európskej únie

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou H navrhuje zrušiť rozhodnutie Rady z 15. marca 2006, ktorým ho Rada ex offo poslala na dôchodok z dôvodu invalidity

Rozhodnutie: Vec F‑127/06, H/Rada, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. H znáša tretinu svojich vlastných trov konania. Rada znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť dve tretiny trov konania H.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 5 druhý pododsek a článok 98 prvý odsek)