Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

25 май 2007 година

Дело F-92/06

Magdalena Antas

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Уреждане на спора по взаимно съгласие, постигнато на неформална среща — Заличаване“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 ЕА, с която г‑жа Antas иска да бъде отменено решението на Съвета от 9 септември 2005 г., отхвърлящо искането ѝ за обезщетение, да бъде осъден Съветът да я обезщети за вредата, която твърди, че е претърпяла поради късното ѝ включване в белгийската схема за социално осигуряване и от други нарушения на институцията, както и искане страните да бъдат приканени да постигнат в кратък срок споразумение относно размера на дължимото обезщетение

Решение: Заличава дело F‑92/06, Antas/Съвет от регистъра на Съда на публичната служба. Съдът на публичната служба се произнася по съдебните разноски в съответствие с постигнатото от страните споразумение.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 87, параграф 5, втора алинея и член 98, първа алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)