Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 25 maja 2007 r.

Sprawa F‑92/06

Magdalena Antas

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Rozstrzygnięcie polubowne na posiedzeniu nieformalnym – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M. Antas żąda stwierdzenia nieważności decyzji Rady z dnia 9 września 2005 r. oddalającej jej żądanie odszkodowawcze, zasądzenia od Rady na jej rzecz odszkodowania w związku ze spóźnionym objęciem belgijskim systemem zabezpieczenia społecznego, a także innymi błędami instytucji, jak również wezwania stron do zawarcia w krótkim terminie do ugody w przedmiocie wysokości należnego odszkodowania.

Orzeczenie: Sprawa F‑92/06 Antas przeciwko Radzie zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi zgodnie z postanowieniami ugody zawartej między stronami.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do Spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin Sądu, art. 87 § 5 akapit drugi, art. 98 akapit pierwszy; decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)