Language of document : ECLI:EU:F:2007:88

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON
PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

24 päivänä toukokuuta 2007

Asia F-95/05 AJ

N

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota virkamiestuomioistuin soveltaa Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla soveltuvin osin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen voimaantuloon asti, 94 artiklan nojalla esitetty hakemus, jolla N pyytää maksutonta oikeudenkäyntiä

Ratkaisu: N:lle myönnetään maksuton oikeudenkäynti. N:lle maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen esittämispäivästä lukien aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja vastaava määrä, enintään 2 000 euroa, suoritetaan asianomaista avustavalle asianajajalle tositteita vastaan. N:n edustajaksi nimetään asianajaja I. Kletzlen.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva pyyntö – Katettavat kulut

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 ja 95 artikla; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 ja 95 artiklan nojalla maksuton oikeudenkäynti koskee pääsääntöisesti vain joko samaan aikaan maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan pyynnön esittämisen kanssa tai sen jälkeen aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista vastaamista. Poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta olisi vastoin kyseisten artiklojen sanamuotoa ja tarkoitusta sekä hyvän oikeudenkäytön periaatetta, että ennen tuota päivää aiheutuneet oikeudenkäyntikulut voitaisiin ottaa taannehtivasti vastattaviksi maksuttomassa oikeudenkäynnissä. Ennen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan pyynnön esittämistä aiheutuneiden kulujen osalta oletetaan, jollei muuta näytetä, että pyynnön esittäjä ei ole ollut tilanteessa, jossa hän ei olisi voinut vastata niistä, ja että näin ollen yksi maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen edellytyksistä ei ole täyttynyt.

(ks. 16 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑49/04 AJ, Hassan v. neuvosto ja komissio, 3.4.2006 (21 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia T‑318/01 AJ, Othman v. neuvosto ja komissio, 27.10.2006 (31 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).