Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Eerste kamer)

11 mei 2007

Zaak F‑2/06

Luigi Marcuccio

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Ambtenaren – Sociale zekerheid – Verzekering ongevallen en beroepsziekten – Arbeidsongeval – Afsluiting van procedure inzake toepassing van artikel 73 van Statuut”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afsluiting van de procedure betreffende de toekenning aan verzoeker van de uitkeringen voorzien in artikel 73 van het Statuut die hem verschuldigd zouden zijn als gevolg van het ongeval waarvan hij op 10 september 2003 slachtoffer was.

Beslissing: Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Bezwarend besluit – Begrip

(Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91)

De afsluiting van een procedure leidt alleen tot een bezwarend besluit wanneer deze het gevolg is van een afwijzing van het verzoek door de instelling en niet omdat de verzoeker de procedure beëindigt.

(cf. punt 28)