Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 11 maja 2007 r.

Sprawa F‑2/06

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych – Wypadek w pracy – Zamknięcie postępowania w sprawie zastosowania art. 73 regulaminu pracowniczego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o zamknięciu postępowania w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych w art. 73 regulaminu pracowniczego należnych w związku z wypadkiem, jakiemu uległ skarżący w dniu 10 września 2003 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako w sposób oczywisty niedopuszczalna. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Zakończenie postępowania stanowi decyzję niekorzystną jedynie wówczas, gdy prowadzi do odrzucenia wniosku przez instytucję, a nie do rezygnacji z postępowania przez wnioskodawcę.

(zob. pkt 28)