Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 11. mája 2007

Vec F‑2/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad choroby z povolania a úrazu – Pracovný úraz – Ukončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie o ukončení konania, ktorého predmetom je priznanie dávok podľa článku 73 služobného poriadku, na ktoré má žalobca údajne právo v dôsledku úrazu, ktorý utrpel 10. septembra 2003

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Ukončenie konania vedie k rozhodnutiu spôsobujúcemu ujmu iba v prípade, keď vyplýva zo zamietnutia žiadosti inštitúciou, ale nie v prípade, keď žiadateľ nepokračoval v konaní.

(pozri bod 28)