Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 11 maj 2007

Mål F-2/06

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Tjänstemän – Social trygghet – Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring – Olycksfall i arbetet – Avslutande av ansökningsförfarandet enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna”

Saken:         Talan, väckt av Luigi Marcuccio med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslut förfarandet om beviljande av förmåner enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna som han påståtts ha rätt till som följd av det olycksfall han råkat ut för den 10 september 2003.

Avgörande:         Talan avvisas som uppenbart ogrundad. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Avslutande av ett förfarande ger bara upphov till en rättsakt som går någon emot om detta beror på att institutionen avslår begäran, inte om sökanden lämnar förfarandet.

(se punkt 28)