Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT

VOOR AMBTENARENZAKEN

8 mei 2007

Zaak F‑84/06 AJ

Luigi Marcuccio

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Rechtsbijstand”

Betreft: Verzoek om rechtsbijstand krachtens artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, dat op grond van artikel 3, lid 4, van besluit 2004/752/EG, Euratom van de Raad van 2 november 2004 tot instelling van een Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 333, blz. 7) tot de inwerkingtreding van zijn Reglement voor de procesvoering van overeenkomstige toepassing is op laatstgenoemd Gerecht, welk verzoek vóór de instelling van een beroep bij het Gerecht is ingediend.

Beslissing: Het verzoek om rechtsbijstand wordt afgewezen.

Samenvatting

Procedure – Verzoek om kosteloze rechtsbijstand – Voorwaarden voor toekenning (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 94, lid 2, en 96, lid 1; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)