Language of document : ECLI:EU:F:2007:67

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

19. aprill 2007

Kohtuasi F-9/06

Rui Canteiro Lopes

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Lõpliku hindamisaruande puudumine 

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles R. Canteiro Lopes palub tühistada komisjoni 4. märtsi 2005. aasta otsus jätta tema nimi lisamata enim edutamist väärivate ametnike nimekirja ja jätta ta 2000. aasta edutamise raames palgaastmele A4 edutamata.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Koostamine

(Personalieeskirjad, artikli 2 esimene lõik ja artikkel 43)

2.      Ametnikud – Edutamine – Kriteeriumid

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

1.      Kui ametniku hindamisaruannet ei olnud võimalik koostada vastavalt tavapärase menetluse tingimustele selliste eriliste asjaolude tõttu nagu tema hindaja ja edasikaebuse hindaja lahkumine institutsioonist ning tema teenistuskohaks oleva peadirektoraadi laialisaatmine, on haldusmenetluse järjepidevusega kooskõlas see, et hindamisaruande koostab peadirektor, kellel on vastavalt institutsiooni poolt heaks kiidetud otsusele, mis käsitleb personalieeskirjadega ametisse nimetavale asutusele antud volituste kasutamist, selles otsuses eraldi nimetamata volitused.

(vt punkt 56)

2.      Edutatavate ametnike teenete hindamine on iga edutamise määrav kriteerium, samas kui ametisse nimetav asutus võib kandidaatide vanust ja teenistusstaaži palgaastmel või talituses arvestada üksnes täiendavalt. Sellegipoolest, kui edutatavatel ametnikel on võrdselt teeneid, võivad need lisakriteeriumid olla selle asutuse valiku puhul õigustatult otsustav tegur.

Kahepunktilist vahet kahe sellise edutatava ametniku analüütilises hindamises, kes kuuluvad lisaks kahte erinevasse peadirektoraati, ei saa just peadirektoraatide vahelisi hindamiserinevusi arvestades pidada nii suureks, et ei saaks täiendavalt arvesse võtta teisi objektiivseid kriteeriume asjassepuutuvate isikute haldusalase ja isikliku olukorra osas, nagu näiteks teenistusstaaži või asjaolu, et nad on juba mõne varasema aasta edutamise raames olnud enim edutamist väärivate ametnike nimekirjas.

(vt punktid 63, 67 ja 68)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. november 2000, kohtuasi: C‑207/99 P: komisjon vs. Hamptaux (EKL 2000, lk I‑9485, punkt 19)

Esimese Astme Kohus: 29. veebruar 1996, kohtuasi T‑280/94: Lopes vs. Euroopa Kohus (EKL AT 1996, lk I‑A‑77 ja II‑239, punkt 138); 5. märts 1998, kohtuasi T‑221/96: Manzo-Tafaro vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑115 ja II‑307, punkt 17); 13. märts 2001, kohtuasi T‑116/00: Hørbye-Möller vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 39); 11. juuli 2002, kohtuasi T‑163/01: Perez Escanilla vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑131 ja II‑717, punkt 29); 9. aprill 2003, kohtuasi T‑134/02: Tejada Fernández vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑125 ja II‑609, punkt 42); 15. september 2005, kohtuasi T‑132/03: Casini vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑253 ja II‑1169, punkt 57); 23. jaanuar 2007, T‑472/04: Tsarnavas vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 67)