Language of document : ECLI:EU:F:2007:67

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

19 päivänä huhtikuuta 2007

Asia F-9/06

Rui Canteiro Lopes

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Ylennys – Ansioiden vertailu – Lopullisen arviointikertomuksen puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Rui Canteiro Lopes vaatii 4.3.2005 tehdyn komission sen päätöksen kumoamista, jolla hänen nimensä on jätetty lisäämättä ansioituneimmiksi katsottujen virkamiesten luetteloon ja jolla hänet on jätetty ylentämättä palkkaluokkaan A4 ylennyskierroksella 2000

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Arviointi – Arviointikertomus – Laatiminen

(Henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohta ja 43 artikla)

2.      Henkilöstö – Ylennys – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

1.      Kun virkamiehen arviointikertomusta ei ole voitu laatia normaalien menettelyä koskevien edellytysten mukaisesti poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, kuten tapauksessa, jossa arvioija ja arvioinnin tarkastaja ovat lähteneet pois toimielimen palveluksesta ja jossa se pääosasto, johon asianomainen virkamies on määrätty, on lakkautettu, on hallinnon toiminnan jatkuvuutta koskevan vaatimuksen mukaista, että arviointikertomuksen laatii pääjohtaja, joka käyttää toimielimen vahvistaman päätöksen mukaisesti henkilöstösääntöjen perusteella nimittävälle viranomaiselle kuuluvia valtuuksia, joita ei ole erityisesti mainittu tässä päätöksessä.

(ks. 56 kohta)

2.      Ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden arviointi on ratkaiseva peruste ylennyksessä, ja nimittävä viranomainen voi vain toissijaisesti ottaa huomioon virkamiesten iän ja heidän virkaikänsä palkkaluokassa tai yksikössä. Kuitenkin tapauksessa, jossa ylennyskelpoisten virkamiesten ansiot ovat samat, nämä ylimääräiset edellytykset voivat perustellusti toimia ratkaisevana tekijänä nimittävän viranomaisen valinnassa.

Kahden pisteen eroa sellaisten kahden ylennyskelpoisen virkamiehen analyyttisissä arvioissa, jotka lisäksi kuuluvat kahteen eri pääosastoon, ei voida pitää riittävän merkityksellisenä, ottaen huomioon erityisesti arviointien erilaisuuden pääosastojen välillä, jotta asianosaisten hallinnollista ja henkilökohtaista tilannetta koskevia muita objektiivisia perusteita, muun muassa virka-ikää ja sitä, että henkilön nimi on jo ollut ansioituneimmiksi katsottujen virkamiesten luettelossa aikaisemmalla ylennyskierroksella, ei voitaisi ottaa toissijaisesti huomioon.

(ks. 63, 67 ja 68 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑207/99 P, komissio v. Hamptaux, 9.11.2000 (Kok. 2000, s. I‑9485, 19 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia T‑280/94, Lopes v. yhteisöjen tuomioistuin, 29.2.1996 (Kok. H. 1996, s. I‑A‑77 ja II‑239, 138 kohta); asia T‑221/96, Manzo-Tafaro v. komissio, 5.3.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑115 ja II‑307, 17 kohta); asia T‑116/00, Hørbye-Möller v. komissio, 13.3.2001 (39 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa); asia T‑163/01, Perez Escanilla v. komissio, 11.7.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑131 ja II‑717, 29 kohta); asia T‑134/02, Tejada Fernández v. komissio, 9.4.2003 (Kok. H. 2003, s. I‑A‑125 ja II‑609, 42 kohta); asia T‑132/03, Casini v. komissio, 15.9.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑253 ja II‑1169, 57 kohta) ja asia T‑472/04, Tsarnavas v. komissio, 23.1.2007 (67 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).