Language of document : ECLI:EU:F:2007:67

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 19 april 2007

Mål F-9/06

Rui Canteiro Lopes

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationerna – Avsaknad av slutlig betygsrapport”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Rui Canteiro Lopes har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte föra upp hans namn på förteckningen över de mest meriterade tjänstemännen och att inte heller befordra honom till lönegrad A4 under befordringsomgången för år 2000

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Betygsrapport – Upprättande

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 2 första stycket och 43)

2.      Tjänstemän – Befordran – Kriterier

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

1.      När betygsrapporten avseende en tjänsteman inte har kunnat upprättas enligt det normala förfarandet på grund av särskilda omständigheter, exempelvis att betygssättaren eller betygssättaren vid överklaganden inte längre arbetar vid institutionen och att den berördes generaldirektorat inte längre existerar, överensstämmer det med kravet på administrationens kontinuitet att rapporten upprättas av generaldirektören, vilken enligt det beslut som godkänts av institutionen om utövande av de befogenheter som tillsättningsmyndigheten tillerkänns enligt tjänsteföreskrifterna, innehar de befogenheter som inte särskilt avses i detta beslut.

(se punkt 56)

2.      Bedömningen av de befordringsbara tjänstemännens kvalifikationer är det avgörande kriteriet för befordran, varför tillsättningsmyndigheten endast i andra hand kan beakta ålder och tjänstetid. Om de befordringsbara tjänstemännen har likvärdiga kvalifikationer kan nämnda kriterier emellertid utgöra avgörande faktorer för tillsättningsmyndighetens val.

En skillnad på två poäng i den analytiska bedömningen avseende två befordringsbara tjänstemän som dessutom tillhör två olika generaldirektorat kan inte anses tillräckligt betydande, med hänsyn till skillnaderna i betygsättning mellan generaldirektoraten, för att man inte skall kunna beakta andra objektiva kriterier rörande de berördas administrativa och personliga situation, såsom tjänstetid eller den omständigheten att den berörde redan har förekommit i förteckningen över de mest meriterade tjänstemännen.

(se punkterna 63, 67 och 68)

Hänvisning till Domstolen: 9 november 2000, kommissionen mot Hamptaux, C‑207/99 P, REG 2000, s. I‑9485, punkt 19 Förstainstansrätten: 29 februari 1996, Lopes mot domstolen, T‑280/94,
REGP 1996, s. I‑A‑77 och II‑239, punkt 138; 5 mars 1998, Manzo-Tafaro mot kommissionen, T‑221/96, REGP s. I‑A‑115 och II‑307, punkt 17; 13 mars 2001, Hørbye-Möller mot kommissionen, T‑116/00, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 39; 11 juli 2002, Perez Escanilla mot kommissionen, T‑163/01,
REGP 2002, s. I‑A‑131 och II‑717, punkt 29; 9 april 2003, Tejada Fernández mot kommissionen, T‑134/02, REGP 2003, s. I‑A‑125 och II‑609, punkt 42; 15 september 2005, Casini mot kommissionen, T‑132/03, REGP 2005, s. I‑A‑253 och II‑1169, punkt 57; 23 januari 2007, Tsarnavas mot kommissionen, T‑472/04, REGP 2007, s. I‑A-0000 och II‑A-0000, punkt 67