Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

16. května 2007

Věc F-100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

v.

Komise Evropských společenství

„Řízení – Určení výše nákladů řízení“

Předmět: Návrh, kterým E. Chatziioannidou zažádala na základě čl. 92 odst. 1 jednacího řádu Soudu prvního stupně, použitelného mutatis mutandis na Soud pro veřejnou službu na základě čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (2004/752/ES, Euratom) (Úř. věst. L 333, s. 7) až do vstupu v platnost jeho vlastního jednacího řádu, o určení výše nákladů řízení souvisejících s rozsudkem ze dne 14. listopadu 2006 (F-100/05, Chatziioannidou v. Komise, Sb. VS s. I-A-1-129 a II-A-1-487).

Rozhodnutí: Částka nákladů řízení nahraditelných žalobkyni ve věci F‑100/05 je stanovena na 10 222 eur.

Shrnutí

Řízení – Náklady řízení – Určení – Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu

[Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 91 písm. b); rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst. 4]

Pokud jde o posouzení provedené za účelem stanovení částky nahraditelných nákladů řízení, rozsahu práce týkající se soudního řízení, soudu Společenství přísluší vzít v úvahu celkový počet pracovních hodin, které se ukazují jako objektivně nezbytné pro účely tohoto řízení. V tomto ohledu částka odměny poradce nemůže záviset na rozsahu jím předložených vyjádření. Stručnost vyjádření může totiž odrážet jak schopnosti syntézy autora, jež uspoří pracovní čas soudu i druhému účastníkovi řízení, jakož i být znakem rychle provedené práce. Stručnost vyjádření nelze obecně považovat za výraz spěšné nebo povrchní práce osoby, která jej vyhotovila.

(viz body 23 a 24)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 30. října 1998, Kaysersberg v. Komise, T‑290/94 DEP, Recueil, s. II‑4105, bod 20; 20. listopadu 2002, Spruyt v. Komise, T‑171/00 DEP, Recueil FP, s. I‑A‑225 a II‑1127, bod 29