Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

16. mai 2007

Kohtuasi F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      Hagi, millega E. Chatziioannidou esitas Esimese Astme Kohtu kodukorra – mida kohaldati nõukogu 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 333, lk 7), artikli 3 lõike 4 kohaselt mutatis mutandis Avaliku Teenistuse Kohtu suhtes kuni viimase kodukorra jõustumiseni – artikli 92 lõike 1 alusel taotluse 14. novembri 2006. aasta otsusega (F‑100/05: Chatziioannidou vs. komisjon, EKL AT 2006, lk I-A-1-129 ja II-A-1-487) seotud kohtukulude kindlaksmääramiseks.

Otsus: Kohtuasja F‑100/05 hagejale hüvitatavate kulude summaks määratakse 10 222 eurot.

Kokkuvõte

Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Arvesse võetavad asjaolud

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)

Hinnates hüvitatavate kulude summa kindlaksmääramise eesmärgil kohtueelse menetlusega seotud töömäära, peab ühenduse kohus arvesse võtma töötundide koguarvu, mis näib objektiivselt olevat selle menetluse jaoks hädavajalik. Esindaja tasu suurus ei sõltu tema koostatud märkuste mahust. Nimelt võib märkuste kompaktsus kajastada nii nende autori sünteesivõimet, kohtu ja teise menetluspoole tööaja säästmist kui ka kiiret tööd. Põhimõtteliselt ei saa märkuste lühidust pidada nende koostaja kiirustatud või pealiskaudse töö kajastuseks.

(vt punktid 23 ja 24)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 30. oktoober 1998, kohtuasi T‑290/94 DEP: Kaysersberg vs. komisjon (EKL 1998, lk II‑4105, punkt 20); 20. november 2002, kohtuasi T‑171/00 DEP: Spruyt vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑225 ja II‑1127, punkt 29)