Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

16 päivänä toukokuuta 2007

Asia F-100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen

Aihe: Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota virkamiestuomioistuin soveltaa Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla soveltuvin osin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen voimaantuloon asti, 92 artiklan 1 kohdan nojalla nostettu kanne, jossa Eleni Chatziioannidou vaatii asiaan F-100/05, Chatziioannidou vastaan komissio (tuomio 14.11.2006, Kok. H., s. I-A-1-129 ja II-A-1-487), liittyvien oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamista

Ratkaisu: Kantajalle asiassa F‑100/05 korvattavien oikeudenkäyntikulujen määräksi vahvistetaan 10 222 euroa.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Huomioon otettavat seikat

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta; neuvoston asetuksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)

Arvioidessaan oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän työn laajuutta korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrän arvioinnin yhteydessä yhteisöjen tuomioistuinten on otettava huomioon kaikki ne työtunnit, jotka vaikuttavat objektiivisesti välttämättömiltä kyseistä menettelyä varten. Tässä yhteydessä asiamiehen palkkion määrä ei voi olla sidoksissa tämän toimittamien kirjelmien sivumäärään. Kirjelmien suppeus voi näet yhtä hyvin heijastaa niiden laatijan kykyä esittää asioista yhteenveto, mikä säästää sekä tuomioistuimen että vastapuolen aikaa, kuin olla merkki nopeasta työskentelystä. Kirjelmän lyhyydestä ei voida pääsääntöisesti päätellä, että sen laatija olisi työskennellyt liian nopeasti tai pintapuolisesti.

(ks. 23 ja 24 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑290/94 DEP, Kaysersberg v. komissio, 30.10.1998 (Kok. 1998, s. II‑4105, 20 kohta) ja asia T‑171/00 DEP, Spruyt v. komissio, 20.11.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑225 ja II‑1127, 29 kohta).