Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gegužės 16 d.

Byla F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas: Ieškinys, kuriuo E. Chatziioannidou, remdamasi Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, mutatis mutandis taikomo Tarnautojų teismui iki jo Procedūros reglamento įsigaliojimo pagal 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalį, 92 straipsnio 1 dalimi, prašo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimo priėmimu (byla F‑100/05, Chatziioannidou prieš Komisiją, Rink. VT p. I‑A‑1‑129 ir II‑A‑1‑487).

Sprendimas: Nustatyti 10 222 eurų ieškovei atlygintinų išlaidų sumą byloje F‑100/05.

Santrauka

Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)

Įvertindamas darbų, susijusių su teismo procesu, apimtį, kad nustatytų atlygintinų bylinėjimosi išlaidų sumą, Bendrijos teismas turi atsižvelgti į bendrą valandų skaičių, kurio gali objektyviai pareikalauti šis procesas. Šiuo atžvilgiu advokato honoraro dydis neturėtų priklausyti nuo pateiktų dokumentų apimties. Dokumentų glaustumas gali atspindėti tiek jų autoriaus gebėjimą daryti santraukas, taip sutaupant teismo ir kitos šalies darbo laiko, tiek būti greitai atlikto darbo požymis. Dokumento trumpumas iš principo neturėtų būti vertinamas kaip jį parengusio asmens skuboto ar paviršutiniško darbo įrodymas.

(žr. 23 ir 24 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1998 m. spalio 30 d. Sprendimo Kaysersberg prieš Komisiją, T‑290/94 DEP, Rink. p. II‑4105, 20 punktas; 2002 m. lapkričio 20 d. Sprendimo Spruyt prieš Komisiją, T‑171/00 DEP, Rink. VT p. I‑A‑225 ir II‑1127, 29 punktas.