Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2007. gada 16. maijā

Lieta F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumu noteikšana

Priekšmets Prasības pieteikums, ar kuru Chatziioannidou, piemērojot Pirmās instances tiesas Reglamenta 92. panta 1. punktu, kas līdz Civildienesta tiesas Reglamenta spēkā stāšanās brīdim mutatis mutandis ir piemērojams Civildienesta tiesai, pamatojoties uz Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmuma 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.), 3. panta 4. punktu, iesniedza prasību noteikt tiesāšanās izdevumus saistībā ar 2006. gada 14. novembra spriedumu lietā F‑100/05 Chatziioannidou/Komisija (Krājums‑CDL, I‑A‑1‑129. un II‑A‑1‑487. lpp.)

Nolēmums Prasītājas atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu apmēru lietā F‑100/05 noteikt EUR 10 222 apmērā.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Apmēra noteikšana – Vērā ņemami elementi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)

Attiecībā uz veiktā darba apjomu saistībā ar tiesas procesu novērtēšanu, lai noteiktu atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu apmēru, Kopienu tiesai ir jāņem vērā kopējais darba stundu skaits, kas ir objektīvi nepieciešams šādā procesā. Šajā sakarā juriskonsulta honorāra apmērs nevar būt atkarīgs no tā sagatavoto procesuālo rakstu skaita. Procesuālo rakstu lakonisms var atainot gan to autora spējas veikt sintēzi, tiesas un pretējās puses darba laika ekonomiju, gan var būt ātra darba pazīme. Principā procesuālā raksta īsumu nevar analizēt kā tādu, kas ataino tā autora sasteigtu vai paviršu darbu.

(skat. 23. un 24. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. oktobris, T‑290/94 DEP Kaysersberg/Komisija, Recueil, II‑4105. lpp., 20. punkts; 2002. gada 20. novembris, T‑171/00 DEP Spruyt/Komisija, Recueil FP, I‑A‑225. un II‑1127. lpp., 29. punkts.